Nxënës

2243-sw-south-ave-081-web

Për të realizuar vizionin e departamentit për integrimin e TIK, strategjia parashikon rolet e nxënësit, mësuesit, shkollës, prindërit dhe atë të kurrikulës si të ndryshme dhe të rëndësishme.

Nxënës:

  • Përdorimi i TIK për të hapur forma të reja të të mësuarit dhe bashkëpunimit për të mbështetur stilet e ndryshme të të mësuarit.
  • Përjetoni gëzimin, kënaqësinë, pasionin dhe suksesin në arsimimin e tyre dhe mësimin gjatë gjithë jetës.
  • Të angazhuar në mënyrë aktive në mësim – si brenda dhe jashtë shkollës.
  • Pranimi i pronësisë së mësimit të tyre – duke përfshirë aftësinë për t’u vetë-drejtuar, një vendimmarrës, dhe një menaxher i prioriteteve brenda dhe jashtë shkollës.
  • Përdorimi i teknologjisë për të arritur qëllimet e mësimit personal dhe për të pasur sukses në aktivitete të ndryshme mësimore.
  • Përdorimi i TIK-ut në mënyrë kritike dhe etike.