Drejtim

Në mënyrë që trupi drejtues i shkollës të jetë sa më efektiv dhe të përfshihet në procesin e ngritjes së standardeve të kërkuara, ata duhet të kuptojnë qartë rolin e tyre dhe të zbatojnë sa më mirë detyrat kryesore, si:

 • të sigurojnë një ndjenjë të drejtimit;
 • të mbështesin punën e shkollës;
 • të mbajnëi shkollën nën llogari.

Është e pranuar gjerësisht se organi drejtues ka tre role kyçe:

 • Të vendosë kuadrin strategjik brenda të cilit drejtuesi do të udhëheqë shkollën në baza ditore.
 • Të veprojë si një mik kritik, duke mbështetur punën e shkollës, duke ofruar një element sfidash përmes monitorimit dhe vlerësimit të rregullt të progresit kundrejt objektivave të miratuara.
 • Të sigurohet përgjegjësia nëpërmjet sigurimit të informacionit për organin qeverisës.

sgov

Strategjia dhe taktikat

Mënyrat dhe strategjitë për të arritur një drejtim sa më efikas janë të shumta. Çdo shkollë ka nevojë për një person ose ekip njerëzish që përkrahin drejtimin e shkollës  dhe nxisin aftësitë dixhitale, për të cilën lind dhe nevoja për taktika të zgjuara dhe një strategji të caktuar. Programi dhe drejtimi juaj dixhital është një nga konsideratat më të rëndësishme për një udhëheqës të shkollës në një shoqëri dixhitale bashkëkohore, ku duhet kushtuar vëmendje në disa pika kyçe, si:

 • Si të zhvillohen shkathtësi të reja dhe mentalitete të reja
 • Si të krijoni një kulturë të inovacionit
 • Si të përzgjidhen pedagogët e ardhshëm të fokusuar në fushën dixhitale
 • Si të ristrukturohen iniciativat e gjërë të shkollave për të çuar në mënyrë efektive përmirësimin, inovacionin dhe ndryshimin në shkollat dixhitale
 • Si të mësoni teknikat praktike dhe strategjitë për zhvillimin dhe mbështetjen e risive në shkollën tuaj
 • Cilat janë kushtet e nevojshme për një kulturë të inovacionit dhe për avancimin pozitiv të shkollës
 • Cilat janë rolet kritike dhe të ndërlidhura të drejtorit të shkollës, ekipit udhëheqës dhe mësuesve në klasë
 • Si të maksimizojmë kapitalin njerëzor, fizik dhe financiar përgjatë rrugës
 • Si të jepen mundësi trans-disiplinore të shkallëzueshme në përdorimin inovativ të teknologjive digjitale
 • Si të vlerësoni gatishmërinë e shkollës tuaj për të përqafuar të mësuarit në moshë dixhitale
 • Si të lëvizim drejt integrimit dhe infuzionit kulturor
 • Si të përdorim mediat sociale për të bashkëvepruar me nxënësit, për të angazhuar prindërit dhe për të promovuar shkollën tuaj kudo
 • Si të shpërndahet lidershipi nga lart poshtë dhe anasjelltas
 • Si të ndërtojmë rrjetet personale të të mësuarit dhe lidhjet me edukatorët në të gjithë botën

wheel_of_governance_snip_2-width-813