Edukimi

Platforma dhe Programe Kombëtare

Shkolla dixhitale është programi më i ri që ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë së informacionit e komunikimit dhe ngritjen e kompetencave të duhura në TIK nëpërmjet edukimit dixhital.

Qëllimi i platformës është të përcaktojë përzgjedhjen më të mirë të pajisjeve dhe metodave të TIK-ut për ngritjen e kompetencave të mësimdhënësve në procesin e edukimit nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Shkolla virtuale është krijuar për t’i ofruar nxënësve më shumë oportunitete, duke i paraprirë nevojave të tyre të ndryshme: nxënës që kërkojnë të bëjnë kurse të avancuara që nuk janë pjesë e programit të tyre edukimit në shkollat përkatëse; studentë që e kanë të domosdoshme të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndihmojnë në rritjen familjes; nxënës që kërkojnë diçka ndryshe, etj.

Detyrat e shkollës virtuale vënë si qëllim angazhimin, inspirimin dhe edukimin e plotë të nxënësve për të përballur një të ardhme sfiduese. Ajo i mbështet ato në vijimin e të nxënit jo vetëm online, por në çdo vend e moment të karrierës së tyre, duke i shoqëruar në rrugën individuale të gjithsecilit drejt graduimit dhe suksesit.

Sistemet e edukimit modern kanë nevojë për thjeshtësi dhe aksesibilitet. Një sistem i mirëfilltë i menaxhimit të edukimit ju lejon të krijoni, shpërndani dhe ndiqni trajnimet kudo dhe në çdo pajisje. Prezantimi dhe ndërfutja e teknologjisë në një shkollë mund të transformojë rrënjësisht të mësuarit dhe të nxënit. Sistemet e edukimit online janë të thjeshta për tu përdorur dhe u japin akses nxënësve kurdo dhe kudo ato ndodhen, duke i mbajtur ato të angazhuar dhe në bashkëveprim me njëri tjetrin. Nëpërmjet sistemeve të edukimit online, ju mund të krijoni, dërgoni e të menaxhoni kurse dhe klasa të livele të ndryshme; do të mund të merrni përgjigje të menjëhershme rreth pyetësorëve e sondazheve të bëra; të ndërveproni me nxënës e mësues njëkohësisht, etj.

 

Vlejnë për tu përmendur një ndër sistemet kombëtare të edukimit dixhital si ajo e Kartës së Performancës së Shkollës, si edhe projekti i dixhitalizimit të sistemit arsimor “Sokrates”:

1. Karta e Performancës së Shkollës

Karta e Performancës së Shkollës është një sistem i projektuar për informacion dhe dobishmëri. Karta e Performancës së Shkollës ofron të dhëna për arritjet e shkollës gjatë një viti shkollor. Ajo garanton cilësinë e ofertës së shkollës përmes treguesve të standadizuar dhe shërben si instrument për vetëvlerësimin e shkollës dhe inspektimin.

Karta e Performancës së Shkollës u shërben prindërve, drejtuesve, mësuesve, nxënësve, njësive arsimore vendore, komunitetit dhe gjithë të interesuarve që të analizojnë dhe krahasojnë rezultatet e shkollës me tregues të ndryshëm të arritjeve, në një document lehtësisht të përdorshëm.

Njohja me rezultatet e treguesve do të ndihmojë prindërit dhe komunitetin të gjykojnë për arritjet dhe nevojat për përmirësim, duke mundësuar një përfshirje reale edhe në vendimmarrje. Karta e Performancës së Shkollës do të jetë nxitëse për metoda më cilësore dhe bashkëkohore për vlerësimin e punës në të gjitha niveleet e sistemit arsimor, nëpërmjet krahasimit të shkollës me veten dhe me shkollat e tjera të të njëjtit rajon.

Karta e Performancës së Shkollës sinjalizon një epokë të përgjegjësitë shkollore që nderon punën komplekse të shkollave dhe përqendrohet në sigurimin e një shërbimi cilësor të ofruar për nxënësit dhe prindërit.

* Dokumentacion i bashkëlidhur:

 

2. Projekti Sokrates – Dixhitalizimi i sistemit arsimor

Ministria e Arsimit dhe Sportit, në bashkëpunim me Bit Media kanë prezantuar tashmë projektin e dixhitalizimit të shkollave: “Sokrates”, i cili do të mundësojë bazën e plotë të të dhënave në sistemin arsimor parauniversitar, publik e privat në vend. Sokrates ofron funksionalitete të reja në drejtim të administrimit të të dhënave të shkollave në nivel rajonal. Informacioni do të jetë i aksesueshëm lehtë dhe shpejtë për një menaxhim modern të shkollës.
Sokrates është një platformë administrimi e aksesueshme nëpërmjet kredencialeve në këtë link: SOKRATES
Platforma ofron një ndërfaqe të thjeshtë përdorimi, nëpërmjet së cilës bëhet administrimi elektronik i sistemit arsimor parauniversitar.
Ky projekt mundëson:
   I.  Administrimin e të dhënave bazë (shkollat, nxënësit, mësuesit)
  II. Administrimin e :
  •  Lëndëve dhe kurrikulave
  •  Klasave
  •  Karrierës së mësuesit
  •  Karrierës së nxënësit
  •  Notave dhe dëftesave
  •  Raporteve statistikore
Për njohjen dhe përdorimin e platformës Sokrates janë organizuar trajnime nëpër shkolla të ndryshme në të gjithë Shqipërinë, siç edhe mund të vlerësoni nëpërmjet materialit prezantues të mëtejshëm: “Njohja me Sokrates 2016“.
Sokrates synon të jetë baza e një veprimtarie moderne shkollore. Një aspekt i rëndësishëm i këtij sistemi është dhe amza digjitale, që i jep mundësi çdo nxënësi të përfitojë shërbime që lidhen drejtpërdrejtë me sistemin arsimor si, marrja e dëftesave vjetore, lista e notave, etj. Në kohën e dixhitalizimit, përdorimi i një zgjidhje profesionale software- ike për shkollat dhe institucionet arsimore bëhet faktor suksesi. Sistemi Sokrates përfaqëson një mjet efikas për kërkim dhe investigim analitik në drejtim të menaxhimit, planifikimit dhe vlerësimit të sistemit arsimor në të gjitha nivelet.