Prind

Digital Image by Sean Locke Digital Planet Design www.digitalplanetdesign.com

Pjesëmarrje, partneritet, bashkëpunim e angazhim i komunitetit të prindërve në aktivitetet e shkollës dhe më gjerë.

Posted in Uncategorized