Qeverisje

iStock_000018990295Medium.jpg

Lidhja mes kapaciteteve që zhvillon shkolla si, dija, njohuritë e aftësitë problem/zgjidhëse me nevojat dhe problemet reale të shkollës dhe komunitetit.