Karta e Performancës së Shkollës

Karta e Performancës së Shkollës është një sistem i projektuar për informacion dhe dobishmëri. Karta e Performancës së Shkollës ofron të dhëna për arritjet e shkollës gjatë një viti shkollor. Ajo garanton cilësinë e ofertës së shkollës përmes treguesve të standadizuar dhe shërben si instrument për vetëvlerësimin e shkollës dhe inspektimin.

Karta e Performancës së Shkollës u shërben prindërve, drejtuesve, mësuesve, nxënësve, njësive arsimore vendore, komunitetit dhe gjithë të interesuarve që të analizojnë dhe krahasojnë rezultatet e shkollës me tregues të ndryshëm të arritjeve, në një document lehtësisht të përdorshëm.

Njohja me rezultatet e treguesve do të ndihmojë prindërit dhe komunitetin të gjykojnë për arritjet dhe nevojat për përmirësim, duke mundësuar një përfshirje reale edhe në vendimmarrje. Karta e Performancës së Shkollës do të jetë nxitëse për metoda më cilësore dhe bashkëkohore për vlerësimin e punës në të gjitha niveleet e sistemit arsimor, nëpërmjet krahasimit të shkollës me veten dhe me shkollat e tjera të të njëjtit rajon.

Karta e Performancës së Shkollës sinjalizon një epokë të përgjegjësitë shkollore që nderon punën komplekse të shkollave dhe përqendrohet në sigurimin e një shërbimi cilësor të ofruar për nxënësit dhe prindërit.

 

* Dokumentacion i bashkëlidhur: