Nxënës

Nxënësi aktiv, bashkëpunues, sipërmarrës, e inovator integron aftësitë dhe kompetencat e fituara përmes edukimit, duke promovuar vlerat më të mira sociale.

Mësues

Kompetenca bazë dhe aftesitë profesionale thellohen përmes metodave të reja e inovative të mësimdhënies, që stimulojnë nxënien aktive dhe të mësuarin në komunitet.

Qeverisje

Lidhja mes kapaciteteve që zhvillon shkolla si, dija, njohuritë e aftësitë problem/zgjidhëse me nevojat dhe problemet reale të shkollës dhe komunitetit.

Prind

Pjesëmarrje, partneritet, bashkëpunim e angazhim i komunitetit të prindërve në aktivitetet e shkollës dhe më gjerë.

Global

Gjithëpërfshirja, vendimmarrja, bashkëpunimet, mbikëqyrja, zgjidhja e problemeve dhe shkëmbimi i ideve midis nxënësve të shkollës dhe atyre jashtë saj.